mandag 25. mars 2019

Rødt på menneskefiske


Har Rødt kristne verdier?


I sin nylige tale under Oslo Symposium innledet Mimir Kristjansson – Rødts ordførerkandidat i Stavanger – med å si at «Norge er et land som er bygget på kristne verdier», og listet dem opp som «nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, skam, synd, bamhjertlighet, frelse». Så sier han at «kristne verdier er under press i Norge […] den største trusselen kommer fra mammon», og omtaler høyresidens politikere som «tollere og fariseere».  

Makan til skamløst frieri

Er Kristjansson inkompetent, eller taler han bevisst mot bedre vitende - som menneskefisker?

La oss se på de ti bud, som anses som selve personifiseringen av kristne verdier. De fleste nordmenn ville nok, hvis de ble spurt om hva som står i de 10 bud, si noe om at «vi skal være snille med hverandre og ikke stjele og slå i hjel og sånt». Og for all del, det er sentrale verdier. Men de ti bud handler ihvertfall ikke om Rødts verdisyn.  

Innholdet i de ti bud

Bare tre av budene kan sies å være allmenngyldige og verdibaserte. Syv av budene vil mange protestere mot hvis de tar seg tid til å tenke etter.
  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg: Rent religiøst.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn: Rent religiøst.
  3. Du skal holde hviledagen hellig: Det står faktisk ikke at du skal ta fri og stå på ski en dag i uken. Det står at dagen skal holdes hellig, altså en religiøs forordning. For øvrig med fint lite støtte i befolkningen; Bibelen presiserer jo at heller ikke de som arbeider for deg skal gjøre noe denne dagen, og det må jo omfatte bussjåfører, piloter, media, helsepersonell og alle andre som vi lykkelig lar jobbe for oss hver søndag.
  4. Du skal ære din far og din mor: Skal du det? Uansett hvem de er, og hva de har gjort? Dette budet kan også oppfattes som en oppfordring til ukritisk lydighet mot autoriteter, og mange vil dermed avvise det på idealistisk og politisk grunnlag. Også Rødt.
  5. Du skal ikke slå i hjel: Ja, en viktig verdi, enten du er religiøs eller ikke.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet: Igjen et bud som i liten grad har støtte i befolkningen, iallfall hvis vi ser på skilsmisser og utroskap. Og mange vil si at budet primært har til formål å støtte den bestående samfunns­strukturen, noe som mange avviser på politisk grunnlag. Kan hende også Rødt.
  7. Du skal ikke stjele: Ja, en viktig verdi for alle uansett livssyn.
  8. Du skal ikke lyve: Ja, en viktig verdi som går igjen i alle livssyn.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom: Neivel? Hvorfor ikke det? Budet har åpenbart til formål å støtte opp under det bestående. De fattige og underordnede skal ikke ha tanker om at situasjonen er urettferdig, de skal ikke tenke på revolusjon, men håpe på rettferdighet i et senere liv isteden. Mange vil ha politiske og ideologiske innvendinger mot dette som en fellesverdi. Ikke minst Rødt, som i sitt prinsipprogram sier at "det må skje en radikal endring av maktforholdene. Dette vil innebære en demokratirevolusjon" og at "kapitalismen har overlevd seg selv. Nå haster det å bli kvitt den." Da kan ikke Rødt samtidig støtte et bud som forbyr folk å klage over at noen andre eier mer enn de selv.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, arbeidsfolk eller andre som tilhører din neste: Som forrige. Er dette en grunnleggende verdi som deles av Rødt?

Tre bud er altså rent religiøse, fire har som primærformål å vedlikeholde den eksisterende samfunnsordenen, hvilket f.eks Rødt ikke ønsker, og bare tre har et innhold vi alle kan enes om. De Tre bud: Du skal ikke lyve, stjele eller drepe. 

Fellesverdiene er simpelthen menneskelige

jeg er spent på hvordan Kristjansson skal praktisere det han hevder er gode norske «kristne verdier» hvis han velges inn i bystyret. Antakelig strider syv av de ti bud mot Rødts partiprogram.

Hans omtalte norske fellesverdier som nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd og bamhjertighet er ikke bundet opp til noen spesifikk religion. Verken ateister, muslimer, buddhister eller andre er mindre nestekjærlige enn kristne, og det er ingen grunn til å tro at nordmenn før 1030 var slemmere eller mindre tilgivende enn vi har vist oss i ettertid. Skam, synd og frelse er derimot bundet direkte opp mot en religion, og kan ikke sies å være allmenne norske verdier. 
Og da kan man gjerne stille spørsmål om det var en fariseer som stod på talerstolen i Oslo.
(Men når Rødt i sitt program sier at "ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende" er de helt og aldeles på linje med Høyre. Det har vi sagt - og gjort - i herrens mange år. Skulle vi ikke heller sikte mot disse gode verdiene?)